بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 3 مهر الی 5 مهر 1395 پذیرای شما سروران گرامی در چهارمین نمایشگاه صنایع دریایی final-FA-new-1-724x1024ایران واقع در خیابان شهید بهشتی، مصلی تهران هستیم.