راه‌حل‌های تولید برق MTU

دیزل ژنراتور (که diesel genset هم شناخته می‌شود) ترکیبی از یک موتور دیزلی با یک ژنراتور الکتریکی (اغلب دینام) است که اغلب برای تولید انرژی الکتریکی یا همان برق استفاده می‌شود. انتخاب مناسب دیزل ژنراتورها برای جلوگیری از کمبود بار یا کمبود قدرت تولید برق بسیار حیاتی است. انتخاب دیزل ژنراتور با اندازه‌گیری توسط ویژگی‌های الکترونیکی مدرن، به ویژه‌ بارهای خطی پیچیده است و بهتر است انتخاب ژنراتور به کمک یک متخصص انجام شود.دیزل ژنراتور

ترکیب یک موتور دیزل، ژنراتور و دستگاه‌های جانبی مختلف (مانند پایه، سایه‌بان، کاهش‌دهنده صدا، سیستم‌های کنترل، مدار قطع کننده و سیستم راه‌انداز) به عنوان ست دیزل ژنراتور شناخته می‌شود.

ست دیزل ژنراتور 8 تا 30 کیلووات برای خانه‌ها، مغازه‌های کوچک و دفاتر، بزرگتر از 8 کیلووات تا 2000 کیلووات برای دفاتر کار بزرگ، مجتمع‌ها، کارخانه‌ها و سایر تاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه این مطلب، مدل‌های مختلف محصولات دیزل ژنراتور گروه MTU برای شما آماده شده است.

کاتالوگنوع خنک‌کنندهاسم محصولمدلآلایندگیدسته‌بندیقدرت
دانلود
شارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
4R0113 DS63Series 0113مصرف سوخت بهینهStandby power63 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
4R0113 DS80Series 0113مصرف سوخت بهینهStandby power80 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
4R0113 DS94Series 0113مصرف سوخت بهینهStandby power94 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
10V1600 DS500Series 1600مصرف سوخت بهینهPrime power460 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
10V1600 DS500Series 1600مصرف سوخت بهینهStandby power507 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
10V1600 DS560Series 1600مصرف سوخت بهینهPrime power510 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
10V1600 DS560Series 1600مصرف سوخت بهینهStandby power562 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V1600 DS660 Series 1600 مصرف سوخت بهینه Prime power 600 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V1600 DS660 Series 1600 مصرف سوخت بهینه Standby power 659 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V1600 DS730 Series 1600 مصرف سوخت بهینه Prime power 662 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V1600 DS730 Series 1600 مصرف سوخت بهینه Standby power 728 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Continuous power 750 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power 800 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1250 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Continuous power 800 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 800 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power 910 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 910 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1100 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1000 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1100 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1000 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1100 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 1000 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1100 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 1000 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
12V2000 DS1000 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Standby power 1010 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Continuous power 1010 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1250 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1135 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1250 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1135 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1250 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
16V2000 DS1250 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Standby power 1250 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1250 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 1250 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 1250 kVA
دانلودشارژ با هوا
خنک‌کننده با هوا
18V2000 DS1400 Series 2000 مصرف سوخت بهینه Standby power 1400 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1650 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1650 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1650 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 1600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1650 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 1600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1700 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1700 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 1700 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 1700 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1650 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 1780 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS1750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 1880 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 1880 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 1880 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 1880 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 1880 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2080 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2100 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2100 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 2160 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2160 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2160 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 2160 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
12V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2300 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2500 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2360 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2250 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2370 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2500 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 2550 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2500 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2550 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2500 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 2550 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2600 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2500 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2630 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 2660 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2660 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2660 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 2660 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
16V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2870 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS2750 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 2910 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3100 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 2910 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3100 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 2910 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3100 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 2910 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3100 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 2910 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3300 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 3130 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3300 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 3130 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3300 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 3130 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3300 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Grid stability power 3130 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3100 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 3200 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3600 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 3390 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3600 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power 3390 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3300 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 3430 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS4000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Data center continuous power 3630 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS4000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Prime power for stationary emergency 3630 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS3600 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 3730 kVA
دانلودشارژ با آب
خنک کننده با هوا
20V4000 DS4000 Series 4000 مصرف سوخت بهینه Standby power 4000 kVA